• Stanovy společnosti
• Organizační řád Asociace
• Jednací a volební řád předsednictva asociace

Stanovy společnostiČlánek I.

Základní ustanovení

 1. Asociace sdružení podniků zajišťujících instalaci, servis, výrobu, dodávky dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích (dále Asociace) je dobrovolnou zájmovou organizací fyzických osob a právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku založenou podle zákona č. 83/1990 Sb.


 2. Působnost asociace je v České republice.


 3. Asociace je samostatnou právnickou osobou.


 4. Sídlem asociace je:

 5. Vídeňská 1021/6
  639 00 Brno - Štýřice

  korespondenční adresa:
  Pikovická 244/17
  147 00 Praha 4
podle potřeby bude možné zřídit detašovaná pracoviště v jiných místech ČR.Článek II.

Poslání a cíle asociace

Asociace usiluje o všestranný rozvoj oboru. V rámci své působnosti asociace zejména:
 • poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby spojené s profesní problematikou,
 • organizuje vzdělávací činnost a informační servis týkající se profesní tématiky,
 • spolupracuje s výrobci a dovozci zařízení, základních materiálů pro účely profesní techniky a technologie,
 • spolupracuje s orgány státní správy při přípravě a vydávání právních předpisů v oblasti profese,
 • spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvími na základě dohod,
 • může vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu se svým posláním,
 • vede evidenci členů asociace,
 • vydává vlastní publikace.Článek III.

Členství

Členové asociace jsou:
 1. Řádní členové
 2. Řádnými členy asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby, které mají sídlo na území ČR a jako podnikatelé na základě živnostenského oprávnění provozují činnost v oboru zajišťujících instalaci, servis, výrobu, dodávky dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích.

  Řádným členům vzniká členství zapsáním do evidence členů asociace na základě podané přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

  Řádným členům zaniká členství vyřazením z evidence členů asociace na základě žádosti člena, zánikem fyzické nebo právnické osoby při kterém nedochází k převzetí nástupnických práv a povinností, a nebo na základě vyloučení kolegia asociace pro neplnění členských povinností. Zánikem členství nezaniká povinnost řádného člena uhradit členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém jeho členství zaniklo.

 3. Mimořádní členové
 4. Mimořádné členství je umožněno podnikům v oboru se sídlem mimo území ČR, dále podnikatelským subjektům jejichž činnost je navazující na obor asociace.

  Členství těchto fyzických a právnických osob je dobrovolné, není vázáno žádnými podmínkami.

  Mimořádným členům vzniká členství zapsáním do evidence členů asociace na základě podané žádosti a nebo na základě přijetí nabídky ze strany asociace. Obě alternativy podléhají schválení předsednictvem. Dále je členství podmíněno zaplacením zápisného a členského příspěvku.

  Mimořádným členům zaniká členství vyřazením z evidence členů asociace na základě žádosti člena, zánikem fyzické nebo právnické osoby a nebo na základě vyloučení valnou hromadou pro neplnění členských povinností. Mimořádný člen má rovněž možnost oznámit předsednictvu asociace svůj úmysl vystoupit z asociace písemnou formou.

 5. Čestní členové
 6. Čestné členství je udělováno významným právnickým nebo fyzickým osobám.

  Návrh na udělení posuzuje předsednictvo a schvaluje kolegium asociace.Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 1. Řádní členové


 2. Práva řádných členů:

  - zúčastnit se zasedání kolegia asociace, na tomto volit a hlasovat,
  - být volen do orgánů asociace,
  - podílet se na akcích pořádaných asociací,
  - přednostně využívat služeb a zařízení asociace,
  - předkládat náměty a podněty k činnosti orgánů asociace,
  - předkládat návrhy a podněty na zasedání kolegia asociace,
  - být bezplatně informován v rámci informační servisní služby asociace.

  Povinnosti řádných členů:

  - dodržovat stanovy a další dokumenty asociace,
  - v případě zvolení, či schválení do funkce, tuto řádně vykonávat,
  - řádně platit členské příspěvky.

 3. Mimořádní členové


 4. Práva mimořádných členů:

  - jsou stejná jako práva řádných členů kromě aktivního a pasivního práva volebního

  Povinnosti mimořádných členů:

  - respektovat stanovy a další dokumenty asociace,
  - řádně platit členské příspěvky.

 5. Čestní členové


 6. Práva čestných členů:

  - práva čestných členů vymezuje kolegium asociace individuálně.

  Povinnosti čestných členů:

  - povinnosti čestných členů vymezuje kolegium asociace individuálně.Článek V.

Orgány asociace

Orgány asociace jsou:
 1. Kolegium asociace


 2. Předsednictvo asociace.


 3. Dozorčí rada asociace.
 1. Kolegium asociace


 2. Kolegium asociace je jejím nejvyšším orgánem, který je tvořen členy asociace.

  Kolegium je svoláváno předsedou nebo na návrh předsednictva a nebo na návrh alespoň 1/3 členů asociace, minimálně 1x ročně.

  Každému řádnému členu kolegia přísluší jeden hlas.

  Jednání kolegia řídí předseda nebo jiný pověřený člen předsednictva.

  Kolegium se může platně usnášet souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných řádných členů.

  Práva kolegia:
  - volí členy předsednictva a členy dozorčí rady,

  - schvaluje, mění a doplňuje stanovy asociace,

  - stanovuje program a činnost asociace,

  - schvaluje rozpočet asociace a zprávu dozorčí rady o hospodaření asociace,

  - projednává a schvaluje zprávu předsednictva o činnosti a dalších úkolech asociace,

  - stanovuje zásady pro výši zápisného a členských příspěvků a způsobu jejich úhrady,

  - usnáší se o zrušení asociace a o majetkovém vypořádání.


 3. Předsednictvo asociace


 4. Předsednictvo asociace je jejím řídícím orgánem a za svou činnost odpovídá kolegiu asociace.

  Členy předsednictva jsou kolegiem zvolení členové.

  Předsednictvo asociace rozhoduje o všech záležitostech asociace, pokud stanovy nebo usnesení kolegia asociace je nesvěřují jinému orgánu asociace.

  Předsednictvo asociace se schází zpravidla 4x do roka, v případě nutnosti může předseda svolat zasedání předsednictva mimořádně. Na návrh alespoň 1/3 členů předsednictva asociace je předseda povinen svolat mimořádné zasedání předsednictva. Zasedání předsednictva řídí jeho předseda. Předseda předsednictva zastupuje asociaci a jedná jejím jménem. V době nepřítomnosti předsedy předsednictva zastupuje předsedu jeden z místopředsedů určený předsedou.

  Funkční období předsednictva, předsedy a místopředsedů je tříleté, do zvolení nového předsednictva plní funkci staré předsednictvo.

  Počet členů předsednictva je sedm.

  Předsednictvo asociace zejména:
  - volí předsedu a místopředsedy předsednictva asociace,

  - připravuje podklady pro jednání kolegia asociace,

  - zajišťuje plnění usnesení kolegia asociace,

  - zřizuje sekretariát asociace,

  - jmenuje a odvolává vedoucího sekretariátu,

  - předseda předsednictva asociace dohlíží na činnost sekretariátu asociace a vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení kolegia a předsednictva asociace.


 5. Dozorčí rada asociace


 6. Dozorčí rada asociace je kontrolním orgánem, za svou činnost se odpovídá kolegiu.

  Řízením dozorčí rady je pověřován předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

  Funkční období dozorčí rady je tříleté.

  Dozorčí rada:
  - kontroluje hospodaření asociace,

  - vypracovává revizní zprávy a předkládá je kolegiu.
  Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v předsednictvu asociace. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník sekretariátu asociace.Článek VI.

Volební a jednací řád asociace

Volební a jednací řád asociace stanovuje vnitřní poměry orgánů asociace, způsob volby a způsob jednání těchto orgánů.

Pokud kolegium asociace nerozhodne jinak, je funkce v orgánech asociace funkcí čestnou.
Článek VII.

Sekretariát asociace

Sekretariát asociace je výkonným orgánem asociace. Činnost sekretariátu mohou zajišťovat jeho pracovníci nebo je zajišťována dodavatelsky.

Sekretariát vede administrativu asociace, připravuje podklady pro jednání asociace a plní další úkoly podle pokynů předsedy - předsednictva asociace.
Článek VIII.

Pracovní skupiny - komise

Pracovní skupiny - komise jsou poradními pomocnými orgány kolegia asociace.

Komise jmenuje předseda.

Pracovní skupiny - komise vykonávají svou činnost na základě zadání.

Organizačně i administrativně podporuje jejich činnost sekretariát.
Článek IX.

Hospodaření asociace

Asociace spravuje svůj majetek, hospodaří podle rozpočtu schváleného kolegiem, je kontrolováno dozorčí radou.

Výdaje asociace musí být kryty jejími příjmy, přebytky hospodaření se převádějí na další rok. Finanční hospodaření, účetnictví a výkaznictví se řídí obecně závaznými předpisy.

Finanční příjmy jsou:
 • zápisné,


 • členské příspěvky,


 • dotace, příspěvky, dary,


 • úhrady za práce nebo činností v rámci doplňkové činnosti asociace (např. periodické a neperiodické publikace, příjmy ze vzdělávacích akcí, aj.),


 • sdružené prostředky na realizaci společných akcí.


Zápisné a členské příspěvky:
 1. Řádní členové


 2. Zásady pro výši a placení zápisného a členských příspěvků stanoví kolegium asociace podle jimi stanovených kritérií.

 3. Mimořádní členové


 4. Zásady pro výši a placení zápisného a členských příspěvků stanoví předsednictvo asociace podle jimi stanovených kritérií.

 5. Čestní členové


 6. Toto členství je bez zápisného a bez členských příspěvků.
Článek X.

Závěrečná ustanovení asociace

Asociace zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení kolegia asociace,


 • sloučením s jiným občanským sdružením na základě usnesení kolegia asociace,


 • pravomocným rozhodnutím o rozpuštění asociace.


Zánik asociace, úpravu, změny a doplňky stanov schvaluje kolegium asociace, asociace je povinna tyto skutečnosti oznámit registračnímu místu do 15 dnů od schválení v kolegiu.

ńnahoruOrganizační řád Asociace


Organizační řád vymezuje organizační, hospodářskou a personální funkci orgánů Asociace.

A. Základní ustanovení

Asociace má tyto orgány:
  I. Kolegium
  II. Předsednictvo – volený orgán
  III. Dozorčí radu – volený orgán
  IV. Sekretariát
B. Organizace Asociace

I. Kolegium
 1. Nejvyšším orgánem Asociace je Kolegium, které se skládá ze všech členů.

 2. Usnesení Kolegia je závazné pro všechny volené orgány Asociace včetně sekretariátu.


II. Předsednictvo
 1. Mezi zasedáním Kolegia řídí chod Asociace předsednictvo a jedná jeho jménem.

 2. Usnesení předsednictva je závazné pro všechny pověřené členy předsednictva, kteří mají právo za předsednictvo jednat vč. sekretariátu.


III. Předseda předsednictva
 1. Mezi zasedáními představenstva řídí chod Asociace předseda nebo místopředsedové podle pořadí.

 2. Předseda a místopředsedové mají podpisové právo a právo jednat za Asociaci v rozsahu podpisového řádu.

 3. Předseda a místopředsedové jsou povinni o svých rozhodnutích učiněných mimo zasedání předsednictva neprodleně informovat předsednictvo na jeho nejbližším zasedání.


IV. Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je vnitřní nezávislý kontrolní orgán Asociace.

 2. Dozorčí rada je za svoji činnost odpovědná pouze Kolegiu.

 3. Na vyžádání musí být dozorčí radě předloženy veškeré doklady týkající se činnosti a funkce Asociace. Doklady musí být dozorčí radě předloženy ihned na vyžádání a v požadované formě. Pokud to není z reálných příčin možné, nesmí termín předložení přesáhnout tři dny.

 4. Předseda dozorčí rady se zúčastňuje zasedání předsednictva s právem hlasovacím k bodům, u kterých o to oficiálně požádá. Toto musí být výslovně uvedeno v zápise z jednání.

 5. Jsou-li při kontrolách zjištěny nedostatky, jejichž odstranění je v pravomoci předsednictva, je předseda dozorčí rady povinen neprodleně písemně informovat předsednictvo o zjištěných vadách a navrhnout způsob jejich odstranění a provést následnou kontrolu.


V. Sekretariát
  K výkonu rozhodnutí kolegia a předsednictva zřizuje předsednictvo sekretariát. Sekretariát Asociace tvoří pracovníci, kteří jsou v pracovně právním vztahu k Asociaci podle všeobecně platných pracovně právních předpisů.

  1. Funkce sekretariátu

  Kromě výše uvedeného má dále následující funkce:

 1. Organizačně – technická.

 2. Hospodářská

 3. Personální


  1. Funkce organizačně – technická

  a) Zabezpečuje organizačně technický chod Asociace.

  b) Vede běžnou agendu a administrativu, kterou je nutno zabezpečit podle platných zákonů a vyhlášek.

  c) Vede a vyhotovuje další materiály, které usnadňují následnou kontrolu činnosti Asociace.

  d) Zabezpečuje organizačně a technicky zasedání Kolegia a předsednictva.


  2. Funkce hospodářská

  a) Zpracovává a vede doklady o finančním hospodaření, o účetnictví a výkaznictví Asociace.

  b) Zpracovává další agendu související s hospodářskou problematikou.

  c) Zpracovává podle návrhu předsednictva návrh rozpočtu.

  d) Hospodaří s majetkem Asociace v rámci usnesení Kolegia nebo předsednictva.


  3. Funkce personální

  V případě, že má sekretariát více pracovníků, zpracovává personální a mzdovou agendu.2. Personální obsazení

Personální obsazení závisí na potřebách Asociace a je určováno představenstvem

 1. Sekretariát řídí a za jeho činnost zodpovídá předsednictvu sekretář.

 2. Sekretář je jmenován a odvoláván předsednictvem.

 3. Přímým nadřízeným sekretáře je předseda Asociace nebo místopředsedové.

 4. Sekretář je pracovníkem Asociace. Výši mzdy a odměn schvaluje předsednictvo.

 5. Sekretář je zodpovědný po věcné i formální stránce za chod sekretariátu.

 6. Je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence (OZ § 196)

 7. Zodpovídá za hospodaření po věcné i formální stránce

 8. Je povinen předložit veškeré požadované dokumenty dozorčí radě a členům předsednictva v termínech a ve formě, jak to tyto orgány požadují.

 9. Není oprávněn provádět rozpočtové změny.

 10. Je zodpovědný za dodržování obecně závazných předpisů o finančním hospodaření, účetnictví a výkaznictví.

 11. Jednou za čtvrtletí v rámci řádného zasedání předsednictva je povinen předkládat ekonomickou rozvahu finanční situace se zaměřením na příjmovou a výdajovou část. Informovat o průběhu a ukončení předsednictvem odsouhlasených akcí a podrobně vysvětlit veškeré problémy a zodpovědět případné dotazy.

 12. Pokud má sekretariát více pracovníků, je povinen vypracovat pracovníkům popis pracovní náplně a kontrolovat jejich vytíženost a zpracovat organizační schéma.

 13. Dále sekretariát podepisuje běžné provozní věci v rozsahu podle podpisového řádu (Hospodářské smlouvy a záležitosti týkající se majetkoprávních věcí smí být podepisovány pouze k těmto úkonům pověřenými členy předsednictva).

 14. Veškeré materiály jsou předkládány předsednictvu v písemné formě, a to každému členu.

C. Sankce a postihy

Nedodržení výše uvedených zásad nebo svévolné překročení pravomoci má kromě pracovně právních postihů i možnost trestně právních postihů.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Změny
  O změnách Organizačního řádu Asociace rozhoduje předsednictvo na návrh jeho členů. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí prosté většiny hlasů.

 2. Výkladové ustanovení
  V případě, že se některý bod, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena.

 3. Účinnost
  Tento Organizační řád Asociace nabývá účinnosti dnem 18.4.2000.

ńnahoruJednací a volební řád předsednictva asociace


Článek 1

Jednací a volební řád předsednictva Asociace (dále jen předsednictva) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob volby, usnášení a náležitosti rozhodování předsednictva, způsob kontroly a zabezpečení úkolů.


Článek 2

Působnost předsednictva

Předsednictvo je výkonným orgánem Asociace. Při výkonu a rozhodování odpovídá předsednictvo Kolegiu.


Článek 3

Složení předsednictva

Předsednictvo je tvořeno předsedou, třemi místopředsedy se stanoveným pořadím v zastupování a dalšími třemi členy zvolenými Kolegiem.


Článek 4

Volba předsedy a místopředsedů

Volba předsedy a místopředsedů se provádí postupně tajnou volbou členů předsednictva. K platné volbě je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů předsednictva.


Článek 5

Schůze předsednictva

Předsednictvo se schází ke schůzím zpravidla čtyřikrát do roka, popřípadě podle potřeby k mimořádným schůzím. Jeho schůze jsou neveřejné. Usnáší se většinou hlasů všech přítomných členů.


Článek 6

Svolávání schůze

 1. Schůze předsednictva svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce anebo pověřený člen.

 2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený program jednání. Každý člen obdrží pozvánku nejméně 7 dnů předem včetně písemných materiálů. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěna zvláštním způsobem.

 3. Neúčast na schůzi je každý člen povinen oznámit sekretáři předem.


Článek 7

Příprava schůze

 1. Schůzi předsednictva připravuje předseda.

 2. Předsednictvo jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů předsednictva nebo dozorčí rady, které byly doručeny předsedovi nebo sekretáři pět dní před jednáním.

 3. Návrhy na usnesení musí být vždy předloženy písemně.


Článek 8

Účastníci schůze

 1. Schůze předsednictva se kromě jejich členů zúčastňuje i sekretář a předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen.

 2. Předsednictvo může přizvat k jednání osoby, jejíž přítomnost pokládá za účelnou.


Článek 9

Jednání předsednictva

 1. Schůzi řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce nebo pověřený člen předsednictva.

 2. Na začátku jednání se projedná program schůze. každý člen předsednictva může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti.

 3. Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

 4. Každý člen předsednictva může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. V takovém případě rozhodne předsednictvo hlasováním.

 5. V případě, že je předsednictvu předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.


Článek 10

Zápis – usnesení předsednictva a kontrola plnění

 1. Zápis – usnesení vyhotovuje sekretář písemně a rozesílá je členům předsednictva.

 2. Kontrolu usnesení přijatých předsednictvem provádí:
  a) předsednictvo v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradilo předložení kontrolní zprávy
  b) předseda, jeho místopředsedové, příp. sekretář


Článek 11

Organizačně – technické zabezpečení jednání předsednictva

 1. koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání předsednictva vykonává sekretář, který odpovídá za jejich úplnost, věcnost, správnost a včasnost zpracování.

 2. O jednání předsednictva pořizuje sekretář zápis, který obsahuje:
  - den a místo schůze
  - jméno předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
  - předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálů,
  - text usnesení, termín a zodpovědnost,
  - výsledky hlasování.

 3. Originál zápisu podepisuje předsedající a ověřovatel zápisu.


Článek 12

Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 18.4.2000


nahoru