Všeobecné zásady pro přijímání nových členů
za člena asociace a členství v asociaci


Postup přijímání nových členů za člena asociace

 1. Žadatel podá písemnou přihlášku na adresu asociace včetně následujících podkladů do 1.10. (bude přijat do 31.3.) nebo do 1.4. (bude přijat do 30.9.) kalendářního roku

 2. • notářsky ověřené oprávnění k podnikání /Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku/, notářsky ověřené potvrzení FÚ, SSZ a VZP o vyrovnaných závazcích k těmto institucím z aktuálního roku přihlášení
  • notářsky ověřené certifikáty pro používané výrobky nebo čestné prohlášení, že používáte výrobky schválené od člena asociace a notářsky ověřený certifikát systému jakosti ISO
  • žadatel doloží k žádosti a následně při osobní účasti na zasedání předsednictva obhájí reference dosavadní činnosti (např.: název akce, termín dodávky, odběratel)

 3. Schválení přijetí žadatele předsednictvem se provádí dvakrát ročně za osobní účasti žadatele na nejbližším zasedání předsednictva po termínech uvedených v bodě 1.


 4. Výše členských příspěvků:

 5. řádní členové 3.000,- Kč (zápisné)
    7.000,- Kč (členský příspěvek roční kalendářní nedělitelný)
  mimořádní členové 3.000,- Kč (zápisné)
    14.000,- Kč (členský příspěvek roční kalendářní nedělitelný)
  čestní členové neplatí zápisné ani členský příspěvek

  • Zápisné je splatné při podání písemné přihlášky a je jednorázové.
  • Členský příspěvek je splatný do 30 dní po přijetí žadatele za člena asociace.
  • Členský příspěvek je splatný každoročně do 30.4.
  • Jako variabilní symbol uvádějte svoje IČ.
  • Jako nedaňový doklad slouží kopie těchto všeobecných zásad.

  Příspěvky se platí na účet u ČSOB Praha 3 - č. účtu:166215204/0300

 6. V případě zamítnutí žádosti předsednictvem se může žadatel odvolat jedenkrát ročně ke kolegiu asociace a to písemnou formou na adresu asociace.Podmínky přijímání nových členů za člena asociace:

 1. Žadatel se při své podnikatelské činnosti řídí obecně platnými právními předpisy a normami platnými na území České republiky.


 2. Žadatel při své podnikatelské činnosti musí dodržovat platební morálku vůči jiným podnikatelským subjektům.


 3. Žadatel musí nejméně dva roky pracovat v oboru.


 4. Povinnost všech členů: předávat na Předsednictvo ČMADZ jakékoliv změny ve firmě (např. živnostáky, výpis z obchodního rejstříku, certifikáty apod.).


zasady_pro_prijimani_novych_clenu.pdf